Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

    

Welkom 

Historie

Informatie

Kerkdiensten

Kerkblad

Pastoraat

Huiskamerviering

Senioren

Mijn Vluchtheuvel

Huisbezoek

Meespeelviering

Heuvellezingen

Cantorij

Vorming & toerusting

Kerkenraad

ANBI

Links

 

 

 

 

 

 

HEUVELBEZOEKEN 2019

Dit seizoen willen we het tijdens onze heuvelbezoeken (groothuisbezoeken) aandacht besteden aan het thema

‘Dankbaarheid’ 

Dankbaarheid kan voor eenieder een verschillende betekenis hebben. Moest je vroeger ‘dankbaar’ zijn voor allerlei zaken die eigenlijk helemaal niet leuk waren of ben je nu ‘dankbaar’ voor het leven dat je leeft of geleefd hebt. Wij willen ingaan op het thema aan de hand van een boekje van Oliver Sacks genaamd ‘Dankbaarheid’.

 

De indeling voor de komende groothuisbezoeken van dit seizoen vindt U hieronder afgedrukt. De avond begint om 20.00 en zal om circa 22.00 worden afgesloten. De ochtend begint om 10.00 en zal om ca 12.00 afgelopen zijn. De vetgedrukte namen geven het gastgezin aan.

Het is een goede gewoonte dat het gastgezin volledigheidshalve alle deelnemers van tevoren belt om ze uit te nodigen.

Mocht U om welke reden dan ook niet op deze lijst voorkomen en toch nog willen meedoen dan kunt contact opnemen met Lida van de Voorde (420113) of Roelie Molenaar (420557) .

  

Ma av 01-04-2019 20-22.00

Bethelstraat 13 Zetten

Djoeke de Wit

Romke Postma

Frits Sipman 452930

Tineke Maats

Anna Marie Bakker

Hans Hille Ris Lambers

 

Di mo 16-04-2019 10-12.00

Steenbeekstraat 27 Zetten

Fam. Thedinga

Ruud Schotman

Tineke Beukema

Akke Beärda

Annie Dijkema

Fam. van Lomwel

 

______________________________________________________________________

Duurzaam op de Heuvel – een prikkel voor de Heuvelbezoeken

‘Duurzaamheid’ is hot. Of je ‘er’ nou voor of tegen bent, we hebben er allemaal wel een mening over of een gevoel bij. Dat is ook niet raar, want er lijkt veel op het spel te staan: de toekomst van Nederland, van onze (klein)kinderen, het leven van kansarme mensen wereldwijd, de vrede, de natuur, ja zelfs het leven zelf. De christelijke boodschap lijkt op ons, ‘bewuste’ mensen van de Vluchtheuvel, nog een extra verantwoordelijkheid te leggen. Al met al kan dit als een loden last voelen, en dat terwijl ons ook verteld wordt, en niet alleen door het geloof, dat we eerst aan onszelf moeten denken, klein moeten beginnen, en erop vertrouwen dat God ons en zijn schepping nooit in de steek zal laten. Hippe, nieuwe ondernemers vertellen blijmoedig op televisie hoe duurzaam ze bezig zijn, en je wordt bij voorbaat al moedeloos van die lichtende voorbeelden. Daarbij kan het ook dat we helemaal niet geloven dat het allemaal zo fout gaat, maar dat de vooruitgang toch juist veel goeds brengt!

Al met al vormt dit een grote kluwen waar velen niet uit komen. Het is zo groot en breed dat discussies vaak alle kanten op gaan en nergens toe leiden. Of zien we het nou weer te zwaar? We gaan de uitdaging aan! Dit jaar willen we bij de Heuvelgesprekken juist die knoop enigszins proberen te ontwarren, door het er samen over te hebben en te kijken wat we samen wel of niet willen en kunnen doen!

Het begrip ‘duurzaamheid’ kan van alles betekenen. Strikt genomen gaat het over dat wat wij doen om te zorgen dat zaken toekomstbestendig zijn. We beperken ons tot onze invloed op onze omgeving, het klimaat, en de wereldsamenleving, nu en in de toekomst. Er is veel discussie over de feiten. Is onze samenleving echt verantwoordelijk voor de opwarming en verstoring van het klimaat? Verandert dat klimaat echt, en als dat zo is, is dat erg? Zijn we echt bezig de voedselvoorziening in de toekomst naar de knoppen te helpen? Sterven er echt zoveel dieren uit? Is de toenemende wereldbevolking of de economische groei en ‘kapitalisme’ de wortel van alle problemen? En zit het probleem vooral bij de industrie, het verkeer, of ons eigen dagelijks leven? Wat kan ik er zelf aan doen? De meeste deskundigen zijn het erover eens dat we inderdaad over veel van de ‘planetaire grenzen’ aan het heengaan zijn, en dat wijzelf daar inderdaad grotendeels voor verantwoordelijk zijn.

Echter, geen enkele deskundige kan ons vertellen of we aan dit alles ook iets MOETEN doen. Wij bepalen zelf waar we voor verantwoordelijk zijn: voor onze medemens, voor de ontwikkelingslanden, voor onze kleinkinderen... Je kunt je zelfs afvragen of wij ons verantwoordelijk voelen voor de wereld in het jaar 2500? Omgedraaid, nemen wij het de middeleeuwers kwalijk dat zij kruistochten hebben gevoerd waardoor we nu met IS in de clinch liggen? Of dat onze voorvaderen bijna heel Europa hebben ontbost voor hun landbouw?

Wat vertelt ons geloof hier eigenlijk over? Wat staat er over in de Bijbel? We horen altijd dat ‘rentmeesterschap’ een christelijke deugd is. Maar waar staat dat? De twee scheppingsverhalen in Genesis geven verschillende boodschappen af. Mogen wij ‘over de schepping heersen’ (Gen 1:26) of moeten wij ‘waken over de tuin’  (Gen 2:15). Zijn de dieren onze ‘helpers’ (Gen 2:18-20)? Er staat nog veel meer in de Bijbel, bijvoorbeeld bij de Profeten en de brieven. Velen van u zijn bijbelvaster dan ik, dus, lees het zelf eens na en vertel ons waar ‘het’ staat, of misschien ook waar staat dat wij NIET verantwoordelijk zouden zijn!

Laten we eens heel dichtbij onszelf blijven. Wat doen we allemaal al WEL? Waar zit bij u de knoop, de twijfel, of de weerstand? Wat KUNNEN we überhaupt doen, en wat zou de ‘Kerk’  (Vluchtheuvel, PKN of kerk in het algemeen) kunnen doen? Hoe verhoudt dat zich tot ‘de opdracht’  die u zichzelf misschien gegeven heeft in dit leven?

Wat gaan we ‘morgen’ samen oppakken? Welk advies willen we geven aan de Kerk?

Wat een boel vraagtekens. Dat vraagt om gesprek! In de Heuvelbezoeken zal ik sommige van de wetenschappelijke vragen beantwoorden, en u kunt samen vaststellen wat de Bijbel ons vertelt, maar over de ‘levensvragen’  moeten we echt in gesprek, zonder een oplossing te verwachten! Ik zie er naar uit...

Bart Kruijt

HEUVELBEZOEKEN VOORJAAR 2018 

Uit de deelnemers aan de heuvelgesprekken over duurzaamheid is een werkgroepje gevormd dat nader onderzoek heeft gedaan naar wat er met ons afval in Overbetuwe gebeurt. Dit uit zorg voor ons leefmilieu. Dolf Thedinga heeft het voortouw genomen en kreeg een uitgebreid antwoord van de gemeentelijke afdeling Beheer. Van de gemeente Overbetuwe kwam de volgende informatie: 

Restafval: Het restafval gaat naar de verbrandingsoven in Laar in Duitsland, net over de grens bij Coevorden. Er wordt hierbij elektriciteit opgewekt. In 2017 is per inwoner in Overbetuwe gemiddeld 90 kg restafval aangeboden. 

GFT: In 2017 is gemiddeld in Overbetuwe 118 kg GFT per inwoner aangeboden. Het GFT gaat naar de VAR te Wilp; hier wordt het GFT vergist en daarna verwerkt tot compost.

PMD: Het PMD wordt naar Duitsland vervoerd om gesorteerd te worden; in Nederland is momenteel te weinig sorteercapaciteit. Bij de sortering worden de drankenkartons en het blik eruit gehaald. Het plastic wordt verder gescheiden in PET, PE, PP, Folies, Mix en MPO. Deze verschillende soorten plastic worden weer ingezet als grondstof voor nieuwe plastic producten. In Overbetuwe is in 2017 gemiddeld per persoon 28 kg PMD ingezameld. 

Glas: Glas wordt in Overbetuwe niet op kleur gescheiden. Het scheiden op kleur gebeurd bij het glasverwerkingsbedrijf. 

Kortom onze afvalstromen worden goed beheerd. Voor detail informatie kunt u terecht bij Dolf Thedinga of de redactie van dit krantje. Uit de gespreksgroepen kwamen hierover de volgende conclusies naar voren: Het is mooi dat ons afval goed verwerkt wordt, als het gaat zoals door de gemeente aangegeven, Het is altijd zinvol om ons eigen afval goed te scheiden en liefst ook om erop te letten dat we ons eigen afval zoveel mogelijk beperken.

INSTELLING COMMISSIE VERKENNING JUNI 2017

Een (oude) commissie toekomstverkenning heeft als doel gehad om duidelijk te krijgen aan welk toekomstbeeld de gemeente kan en wil werken. (maart 2015). Dit heeft zij gedaan in opdracht van de kerkenraad van de Vluchtheuvel Gemeente. Deze commissie heeft op 19 oktober 2016 in een gemeenteavond verslag gedaan en terugkoppeling op de voorgestelde scenario’s ontvangen. Daarna is aan de kerkenraad gerapporteerd. De  belangrijkste conclusie was dat bij de kerkgemeenteleden een breed gedragen behoefte bestaat om als Vluchtheuvel Gemeente, in haar grote verscheidenheid, te blijven bestaan.  Als een zelfstandige PKN gemeente of als een zelfstandig deel van een grotere PKN gemeente. En het belangrijkste advies was om deze wens met praktische mogelijkheden uit te werken. De kerkenraad heeft zich daarna laten informeren door PKN adviseurs over mogelijkheden die er zijn om als PKN gemeente te blijven bestaan. Na de aankondiging van het vertrek van Mariska heeft de kerkenraad in de laatste vergadering van 30 mei 2017 een (nieuwe) commissie gevraagd om te verkennen op welke wijze voorzien moet worden in de lacune als de gemeente geen eigen predikant meer heeft. Om in deze lacune te voorzien zal deze commissie mogelijke en haalbare voorstellen uitwerken. 

Deze Commissie Verkenning start nu met dezelfde leden als de oude commissie (te weten: Atie Huijgen, Bart Kruit, Ben Colijn, Frits Sipman, Joke Kiers, Ruud Schotman).

Gemeenteavond 19 oktober 2016

 

HEEFT DE VLUCHTHEUVEL TOEKOMST? Commissie Toekomstverkenning

De afgelopen maanden bent u gevraagd naar uw mening over het heden en de toekomst van de Vluchtheuvel Gemeente. Als u nog niet benaderd bent zal dat in de komende maanden nog gebeuren. Als u denkt vergeten te worden meldt dat dan bij een van de commissie leden. De resultaten zullen eind dit jaar verwerkt worden en natuurlijk bent u ook heel benieuwd, naar de meningen van alle andere Vluchtheuvelaars. Uit de enquête zullen conclusies getrokken worden en vragen naar voren komen die wij graag aan u willen presenteren en met u willen bespreken. In overleg met de kerkenraad zullen de resultaten met u besproken worden in de komende Heuvelbezoeken. Het thema van de Heuvelbezoeken zal dit jaar zijn: ‘de toekomst van de Vluchtheuvel’. De Groothuisbezoeken (zgn. Heuvelbezoeken) worden in februari/maart georganiseerd. Zoals gebruikelijk zult u gevraagd worden hieraan deel te nemen op een voor u geschikte plaats en datum. De resultaten van deze besprekingen zullen tenslotte weer centraal aan alle leden en enquête deelnemers worden gepresenteerd en met hen, besproken en bediscussieerd worden. Met een rapportage kan deze toekomstverkenning afgesloten worden. Met de conclusies en aanbevelingen zal verder gewerkt worden. Er is nog veel toen te doen en samen kunnen we dat.

Van commissie toekomstverkenning

Na de enquêtes en de heuvelgesprekken wisten we dat het moeilijk zou zijn om uit de analyses tot een synthese te komen. We hebben vorige maand versterking van ons groepje gevraagd en gekregen. Roelie Molenaar zit nu ook in de commissie (Atie, Bart, Ben, Roelie, Ruud). We hebben als doel gesteld om uit de analyses enkele scenario’s te maken in de vorm van heldere toekomst profielen ( praat of discussie plaatjes) voor de VH. De grote verscheidenheid van de Vluchtheuvelleden maakt dat niet gemakkelijk.

De wensen van activistisch tot behoudend zijn niet gemakkelijk onder een noemer te brengen. De wensen van oud en jong evenmin. Of van vrijzinnig tot orthodox. De leden hebben de Vluchtheuvel gekozen om de vrijheid/openheid/ruimte en soms ook omdat de andere kerken te traditioneel of te orthodox of te hecht waren.

Ondergetekende heeft de Vluchtheuvel in de 70-er jaren leren kennen als een kerkje dat al experimenterend zocht naar nieuwe vormen. Bijna alles was mogelijk en werd getolereerd. Het was de tijd van grote veranderingen en de Vluchtheuvel liep in de voorhoede. De meeste leden toen waren jong volwassenen. In de huidige Vluchtheuvel zijn die veranderingen nog te vinden en soms lijken ze daarin gestold te zijn… Maar nu komen we na ruim 40 jaar weer in een tijd van grote veranderingen in kerkelijk Nederland. Niet alleen qua vorm, maar ook qua inhoud. De kranten staan er vol van.

Welke rol zal de VH kiezen? We hebben onze kerkdiensten, lezingen, meespeelvieringen, avondmaalsvieringen en cantorij. Huiskamervieringen, seniorengroepen, studiegroepjes, vorming & toerusting, diaconaatsgroep, pastorale hulp. Wat moeten we eigenlijk nog meer? De vrijheid en openheid van de Vluchtheuvel wordt alom door de leden geroemd. Over de invulling van die vrijheid bestaat een grote verscheidenheid aan meningen. Alom bestaat de wens om meer mensen te laten deelnemen aan de activiteiten van de Vluchtheuvel. Alom wordt de tijd van de grote zelfwerkzaamheid (brouwerijtijd) gewaardeerd. Muziek en zang wordt alom als zeer belangrijk gezien. Zie hier enkele bouwstenen van de vele die vorm en inhoud moeten krijgen in de te kiezen toekomst plaatjes door en voor de Vluchtheuvel gemeente te Zetten. Ook alles laten zoals het is, is een keuze. Als u hieraan ook wilt meewerken dan bent u van harte welkom in de commissie. We willen na de zomer enkele toekomst scenario’s aan u te presenteren. 
Ruud Schotman

4.